Datum:   juni 9, 2016

Tillsammans med Rein Matson, landskapsarkitekt och kulturarvsspecialist på Statens fastighetsverk, har jag arbetat med att ta fram ett principdokument om SFV:s arbete med de trädgårdar och andra typer av kulturlandskap som man förvaltar.

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar en mångfald av kulturlandskap. De kan berätta om det samhälle och de människor som tidigare funnits här och som bidragit till att bygga upp det rika kulturarv vi har i dag. Kulturarvet 
är en gemensam resurs och SFV:s regeringsuppdrag är att fastigheternas värden, inklusive kultur- och naturmiljövärden, ska bevaras, vårdas och utvecklas. För att verka i kulturlandskapet behövs kunskap, varsamhet, rutiner och hållbara metoder. Det är vad denna skrift vill förmedla. Rapporten vänder sig i första hand till dem som på olika sätt arbetar eller kommer i kontakt med parker, trädgårdar och kulturmiljöer som förvaltas av SFV. Men den är även användbar för dem som kommer i kontakt med andra kulturlandskap och trädgårdar. De råd och erfarenheter som redovisas utgör inga styrande krav utan ska ses som vägledning och inspiration. Det finns flera övergripande syften med parkvård i kulturmiljö: stärka kulturhistoriska värden, utveckla park och trädgård som besöksmål och bedriva hållbar vård och förvaltning.

Rapporten består av tre kapitel. Den första delen, kulturlandskap i SFV:s förvaltning är en kort introduktion till olika typer av kulturlandskap som SFV förvaltar. I den andra delen, förvaltning av kulturlandskap och parker, ges några olika aspekter på förvaltningen av kulturland- skap: perspektiv, förhållningssätt och verktyg. Den tredje delen, parklandskapets komponenter och vård, är en sammanställning av de olika delar som kulturmiljön är uppbyggd av och vården av dessa. Det finns även en förteckning över aktuella lagar och förordningar.

Läs skriften här