Datum:   december 12, 2013

Statens fastighetsverk vände sig till mig för att få ett historiskt förankrat förslag till planteringar i urnor och krukor kring Rosersbergs slott och i parken. Man ville också ha hjälp med att hitta lämpliga grönsaker att odla i den nyanlagda köksträdgården.

Slottets och parkens historia går tillbaka till 1600-talets första hälft, men präglas idag av förändringar som gjordes kring sekelskiftet 1800. I slottsarkivet på Stockholms slott hittade jag en frönota från Bergianska fröhandeln daterad den 8 februari 1827 som gav värdefull information om vilka köksväxter som odlades på Rosersberg vid den tiden. Utifrån notan satte jag samman ett förslag med sorter som skulle kunna ha odlats på Rosersberg under första hälften av 1800-talet.

För urnorna gav en beskrivning i Lorenzo Hammarskiölds bok om Rosersberg från 1821 värdefull information. Han beskriver  ”12 vaser med dubbla C uppställda på piedestaler av huggen gråsten på muren åt trädgården. Från denna mur leder en hög åt trägården sluttande gräsvall amphitheatriskt omgifven af tvänne sandgångar, hvilkas bräddar utmärkas af tjugo stycken, i symmetrisk ordning placerade gjutna Tackjernsvaser, lika de nyss åfvanföre beskrifna – från hvilka en yppig mängd af levkojor, lackvioler och andra blomster, åt vandrarens luktsinne erbjuda en liknande njutning, med den som Slottets och Trägårdens skönhet skänker åt synen.”