Datum:   maj 5, 2015
Client:   Statens fastighetsverk

I samarbete med AIX Arkitekter upprättade vi vårdprogram för Drottningsholmsparkens olika delar. Vår del i vårdprogrammet var att upprätta historiken och att tillsammans med antikvarie Stina Svantesson/AIX inventera de olika delområdena. AIX Arkitekter har haft det övergripande ansvaret för projektet och sammanfogat materialet till det slutgiltiga vårdprogrammet.

Drottningholms slottsområde är klassat som statligt byggnads­minne och världsarv. Utöver slottsparken ingår även den gamla kungsgården med jordbruks­mark, som berättar om slottets försörjning och samspel med det omgivande landskapet ända sedan vasa­tiden. Byggnader, parker, vattenkonster, alléer, trädgårdar och naturområden bildar en helhet med det omgivande kulturlandskapet och med Mälaren.

SFV upprättar vårdprogram för varje byggnad, anlägg­ning, park eller mark som är statligt byggnadsminne. Ett vårdprogram fungerar som ett basdokument för objektet, med bland annat historisk bakgrund och SFV:s målsättning med förvaltningen. Arbetet med att ta fram vårdprogram för Drottningholms slottsområde har pågått sedan slutet av 1990-talet.  Slottsområdet har delats in i nio delområden utifrån geografiska och kulturhistoriska sammanhang: barockträdgården, entréområdet, rokokoparken vid Kina, Kanton, engelska parken, Kungsängen, Malmen, Kungsgården och parkens ytterområden.