Byggnads- och trädgårdsantikvarie

Jag har en magisterexamen i konstvetenskap med inriktning på bebyggelsehistoria och trädgårdshistoria. Efter examen 2005 arbetade jag på Falu kommuns kulturförvaltning med att inventera och, tillsammans med kommunantikvarien och Dalarnas museum, värdera den bebyggelse som uppförts i stadens centrala delar mellan 1930 och 1980. Materialet ingår i rapporten ”Husen berättar – bevarandeplan för Falu innerstad” (2012). När projektet upphörde fick jag en ny projektanställning som handläggare för vårdprogram på Statens fastighetsverks lokalkontor för Drottningholm och Svartsjö. Mitt huvudsakliga uppdrag var att upprätta vårdprogram för byggnadsminnseförklarade byggnader inom de bägge slottsområdena. Projektet förlängdes och omvandlades sedan till en fast anställning som kulturmiljöspecialist.

Efter knappt sex år inom SFV valde jag att avsluta min tjänst och gå vidare till egen verksamhet från 1 januari 2012. Jag har varit underkonsult för AIX arkitekter och Tengbom arkitekter och har bland annat arbetat med att ta fram antikvariska förundersökningar. Våren 2012 gjorde jag på uppdrag av SFV ett förslag på växter för planteringar och köksträdgård med historisk förankring i Rosersbergs slottspark.

Mellan 2008 och 2013 var jag kassör i Forum för trädgårdshistorisk forskning som är en tvärvetenskaplig sammanslutning för forskare och forskarstuderande med inriktning på trädgårdshistoria. Sedan hösten 2013 är jag istället ordinarie ledamot.